Anasayfa ? Danışmanlık ? Geçici Faaliyet Belgesi - GFB
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ (GFB);

İşletmecinin çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusu yaptığında, faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için 7 inci maddenin üçüncü fıkrasına (Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği) göre belirlenecek süreler için tesise verilen belgedir.

Çevre Kanunca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmeliğe göre EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmeler, 6 ncı madde kapsamında geçici faaliyet belgesi için yetkili mercie e-başvuru yapar. Elektronik başvuru dosyasında EK-3A ve EK-3B?de belirtilen bilgi, belge ve raporların bulunması zorunludur. Geçici faaliyet belgesi e-başvuru dosyası yetkili merci tarafından otuz gün içerisinde incelenir.Yapılan başvurunun yetkili merci tarafından uygun bulunması durumunda işletmeye, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.

EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmelerin, geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç altı ay içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecini tamamlamaları zorunludur. Başvuru sürecinin tamamlanması aşamasında, EK-3C?de belirtilen bilgi, belge ve raporlar sunulur. Bu süre içinde başvuru tamamlanmaz ise geçici faaliyet belgesi iptal edilir.


Geçici Faaliyet Belgesi İçin Gerekli Belgeler :

1. ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED?e tabi tesisler için) veya ÇED?e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı.

2. 3194 Sayılı İmar Kanunun Kapsamında;

2.1. 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak;

- Yapı kullanma izin belgesi

- İşletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname,

2.2. 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;

- İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası ve benzeri)

-İşletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname,

3. Ticaret Sicil Gazetesi

4. Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge.

5. İşletme Belgesi veya İşletme Belgesinden muaf olduğuna dair belge

6. Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları)

7. İş Akım Şeması ve Proses Özeti (Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları)ICA Çevre ve Enerji Danışmanlık Mühendislik Ltd. Şti. Çevre İzin Lisans Yönetmelik Kapsam Dışı Çevresel Etki Değerlendirme ÇED PTD Atık Yönetim Planı Ambalaj Beyan Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Kazanım Bertaraf İski Desarj Görüş Baca Emisyon Ölçüm Laboratuvar ISO 14001 Sistem Yatırım Danışmanlık Mühendislik Uzmanlık ICA ICA ICA ICA ICA  ICA ICA ICA ICA ICA ICA ICA 

Kimpa Yazılım