Anasayfa ? Danışmanlık ? Deşarj İzni

DEŞARJ İZNİ;

Deşarj İzni İçin Gerekli Belgeler 

1. Başvuru dilekçesi TIKLAYINIZ

2. Deşarj İzni Başvuru Formu (Tüm bilgiler doldurulmuş ve tesis yetkilisi tarafından imzalanmış olacaktır)

3. Genel blok akım şeması ve açıklaması (Arıtma tesisi ile ilgili olanlar da eklenecektir)

4. Tesis yerleşim planı (Vaziyet planı)

5. Arıtma Tesisi Proje Onay Belgesi 2005/5 sayılı Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Genelgesi hükümleri gereğince;

27 Nisan 2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış olan atıksu arıtma tesisleri için proje onayı gerekmektedir. Proje onayı olmayan atıksu arıtma tesisleri için proje onayı başvurusu istenecektir.

27 Nisan 2004 tarihinden önce kurulmuş veya proje ihalesi yapılmış ancak inşaatı başlamamış olan atıksu arıtma tesisleri bu Genelge hükümlerinden muaf tutulacaktır. Ancak; işletmeler bu tarihinden önce atıksu arıtma tesislerini kurduklarını, proje ihalesini yaptıklarını veya inşaatına başladıklarını resmi bir belge ile ispatladıkları taktirde; deşarj izin işlemleri için, atıksu arıtma tesisine ait proje raporu ve atıksu arıtma tesisine ait planların bulunması yeterli olacaktır.

6. Atıksu analiz raporları (En az üç adet kompozit numune analiz sonucu)

? Analizlerin Çevre ve Orman Bakanlığından Ön Yeterlilik/Yeterlilik Belgesi bulunan Laboratuarlarda yaptırılması gerekmektedir

? Numuneler İl Müdürlüğümüz personeli tarafından alınacaktır

7. İşletme kanalizasyon akım şeması veya altyapı projesi. Atıksu Arıtma Tesisi, Deşarj noktası ve koordinatları (GPS Koordinatları), Alıcı Ortam yeri belirtilecek

8. Fosseptik kullanımı varsa ve fosseptiğin vidanjörle çekildiğine dair belge, makbuz v.s.

9. Atıksuların arıtılması sonucu oluşacak arıtma çamurlarının tasfiye ve bertarafına ilişkin bilgiler

10. ÇED Yönetmeliği kapsamında görüş yazısı

11.İşletme ruhsatı veya yapı kullanma izni başvuru dosyasına eklenecek, Yok ise;

12.10.2004 tarihinden önce kurulmuş olan tesisler; bu tarihinden önce faaliyette olduklarını resmi bir belge ile ispatlayacak (Su, elektrik, doğalgaz faturası, belediyesinde alınmış resmi yazı v.b.)

12.10.2004 tarihinden sonra kurulmuş olan tesisler için inşaat ruhsatı dosyaya eklenecektir

12. Gelecek 5 yıl için öngörülen değişikliklere ilişkin bilgiler

13. İlgili yönetmeliklere uyulacağına dair noter onaylı taahhütname

14. İşletmeye ait fotoğraflar (CD ortamında sunulacaktır.) (İşletme sahası, atıksu kaynakları, arıtma tesisi girişi, arıtma tesisi üniteleri, arıtma tesisi çıkışı, deşarj noktası vb.)

 

ICA Çevre ve Enerji Danışmanlık Mühendislik Ltd. Şti. Çevre İzin Lisans Yönetmelik Kapsam Dışı Çevresel Etki Değerlendirme ÇED PTD Atık Yönetim Planı Ambalaj Beyan Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Kazanım Bertaraf İski Desarj Görüş Baca Emisyon Ölçüm Laboratuvar ISO 14001 Sistem Yatırım Danışmanlık Mühendislik Uzmanlık ICA ICA ICA ICA ICA  ICA ICA ICA ICA ICA ICA ICA 

Kimpa Yazılım