Anasayfa ? Laboratuvar ? Atık Su Analizi - KOI - BOI - ZSF - Çözünmüş O2 - Deniz Suyu AnaliziAtıksu Analizleri;

· Atık Su, Deniz Suyu, Yüzeysel Su Analizleri

· pH Tayini

· Sıcaklık

· Balık Biyodeneyi (ZSF)

· Fekal / Toplam Koliform

· Çözünmüş Oksijen

· Çözünmüş Katı Madde

· Askıda Katı Madde

· Sülfit Tayini

· Nitrat / Nitrat Azotu Tayini

· Toplam Kjeldahl Azotu

· Bulanıklık

· Florür

· Krom (VI)

· Siyanür

· İyodür

· Sülfat

· Biyokimyasal Oksijen

· Silika

· Baryum

· İletkenlik Tayini

· Renk

· Asidite / Alkalinite Tayini

· Toplam Katı Madde

· Tuzluluk

· Çökebilen Katı Madde

· Yağ - Gres Tayini

· Ağır Metal Analizleri(Cd,Pb,Cu,Ni,Cr,Zn)

· Toplam Fosfor

· Amonyum / Amonyum Azotu Tayini

· Suda Sertlik Tayini

· Toplam Azot

· Klorür

· Serbest ve Toplam Klor

· Sülfür

· Fenol

· Kimyasal Oksijen İhtiyacı

· (KOİ)

· (Anyonik / Katyonik )

· Bor

· Selenyum


ICA Çevre ve Enerji Danışmanlık Mühendislik Ltd. Şti. Çevre İzin Lisans Yönetmelik Kapsam Dışı Çevresel Etki Değerlendirme ÇED PTD Atık Yönetim Planı Ambalaj Beyan Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Kazanım Bertaraf İski Desarj Görüş Baca Emisyon Ölçüm Laboratuvar ISO 14001 Sistem Yatırım Danışmanlık Mühendislik Uzmanlık ICA ICA ICA ICA ICA   ICA ICA ICA ICA ICA ICA ICA 

Kimpa Yazılım